Звітність операторів, провайдерів

1. Які суб’єкти господарювання мають подавати звітність до НКРЗІ та яким нормативно-правовим актом це встановлено?

Відповідно до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітностіта інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 №180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 р. за № 739/28869, усі оператори, провайдери телекомунікацій, які включені до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, безоплатно надають НКРЗІ піврічну та річну звітність державною мовою в обсягах, формах та строки, визначені вищезазначеним Порядком.

На сьогодні оператори, провайдери телекомунікацій мають подавати наступну звітність:

1. Форми річної та піврічної звітності та інструкції щодо їх заповнення, затверджені рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 №180, а саме:

а) форма звітності № 1-К (піврічна) «Про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій» та Інструкцію щодо її заповнення, зареєстрована в Мін'юсті 18 травня 2016 р. за № 740/28870  подається що півріччя не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним періодом;
б) форма звітності № 2-А (річна) «Розподіл технічних засобів телекомунікацій за адміністративно-територіальними одиницями» та Інструкцію щодо її заповнення, зареєстрована в Мін'юсті 18 травня 2016 р. за № 741/28871 подається раз на рік не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним.

2. Крім того, відповідно до Положення про якість телекомунікаційних послуг, яке затверджене рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174 та зареєстроване в Мін`юсті України 23.06.2010 за № 429/17724, оператори, які надають послуги рівні якості яких підлягають обов’язковому оприлюдненню мають подавати «Звіт оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг» за формою № 11-ЯТП.

3. Відповідно до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, яке затверджене рішенням НКРЗ від 01.06.2007 № 769 та зареєстроване в Мін`юсті України 20.06.2007 за№ 679/13946, оператори, що використовують номерний ресурс (отримали дозвіл на його використання) мають подавати «Звіт про використання виділеного номерного ресурсу».

Детальна інформація знаходиться за посиланням.


2. В які терміни суб’єкти господарювання мають звітувати до НКРЗІ за формами звітності 1-К та 2-А?

Оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані надавати звітність та інформацію НКРЗІ в такі строки:

піврічну звітність – не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним періодом;
річну звітність – не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним.

Якщо останній день строку надання звітності та інформації припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то останнім днем надання звітності та інформації вважається перший після нього робочий день.

Приклад: у 2016 році 31 липня припало на неділю, а отже останнім терміном подання звітності піврічної форми звітності №1-К вважається 1 серпня 2016 року.


3. Що робити, якщо суб’єкт господарювання включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, але фактично не здійснює діяльності у сфері телекомунікацій?

Якщо оператор, провайдер телекомунікацій включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, але фактично не здійснює діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного (зазначених) в Реєстрі виду (видів) діяльності, він зобов’язаний повідомити НКРЗІ про це листом у строк, встановлений для надання звітності, тобтоне пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним періодом (півріччя).


4. Якщо при заповненні форм звітності суб’єкт господарювання не може заповнити всі показники, що містяться у формі, як він має її оформити?

Якщо при заповненні форм звітності суб’єкт господарювання не має можливості заповнити всі показники, що містяться у формі, у рядках, де відсутні дані для заповнення, мають бути проставлені нулі.

Приклад:


5. Основні правила оформлення та направлення звітності?

Звітність у частині фінансово-економічних показників складається операторами, провайдерами телекомунікацій наростаючим підсумком з початку року станом на кінець останнього дня звітного періоду, показники вказуються з округленням до одного знака після коми. Кількісні показники вказуються станом на останню дату звітного періоду.

Усі показники зазначаються в одиницях виміру, вказаних у формах звітності. У рядках, де відсутні дані для заповнення, мають бути проставлені нулі.

Звітність у паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць з відповідних електронних форм звітних даних. При відображенні друкованої інформації не повинно бути виправлень та редагування.

Повнота і достовірність звітності та інформації підтверджуються підписом керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи та засвідчуються печаткою  суб’єкта господарювання (за наявності).

Звітність та інформація в паперовій формі надаються НКРЗІ з супровідним листом на бланку оператора, провайдера телекомунікацій (за наявності), в якому наводиться перелік додатків із зазначенням кількості аркушів кожного. Супровідний лист підписується керівником оператора, провайдера телекомунікацій або уповноваженою ним особою.

Оператори, провайдери телекомунікацій надають звітність та інформацію в паперовій формі з одночасним надсиланням копії в електронній формі.

При наданні звітності та інформації в паперовій формі вона направляється реєстрованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з повідомленням про вручення, кур’єрською службою доставки кореспонденції або надається уповноваженою особою суб’єкта господарювання на адресу:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

При наданні звітності та інформації через уповноважену особу суб’єкта господарювання структурний підрозділ, відповідальний за організацію діловодства в НКРЗІ, робить відмітку про дату її надходження на копії супровідного листа, що повертається уповноваженій особі суб’єкта господарювання.

Одночасно копії звітності в електронному вигляді (файли у форматі MS Excel) надаються на електронному носії інформації або надсилаються на електронну пошту zvit@nkrzi.gov.ua.


6. Станом на яку дату або за який період заповнюються фінансово-економічні та кількісні показники?

Звітність у частині фінансово-економічних показників складається операторами, провайдерами телекомунікацій наростаючим підсумком з початку року станом на кінець останнього дня звітного періоду, показники вказуються з округленням до одного знака після коми.

Кількісні показники вказуються станом на останню дату звітного періоду.

Приклад:

Показники підприємства за 2016 рік:

При заповненні форми звітності № 1-К за І півріччя 2016 року підприємство має вказати у рядках:

При заповненні форми звітності № 1-К за 2016 рік підприємство має вказати у рядках:


7. Якщо у суб’єкта господарювання в штаті 5 співробітників, а у формі звітності №1-К «Про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій» необхідно вказати «Середньооблікову чисельність працівників» у тисяч осіб, як це відобразити?

Для вірного відображення середньооблікової чисельності працівників оператора, провайдера, необхідно кількість працівників поділити на 1000.

Приклад:

У суб’єкта господарювання працює 12 працівників. Для правильного відображення у формах необхідно кількість працівників поділити на 1000, тобто: 

Отриманий результатмає бути відображений у рядку 1209 «Середньооблікова чисельність працівників».


8. Що робити, якщо оператор, провайдер телекомунікацій виявив помилку у раніше наданій звітності?

У разі самостійного виявлення операторами, провайдерами телекомунікацій помилок у раніше наданій звітності вони зобов’язані протягом місяця з дати надання такої звітності надати виправлену форму звітності з виділенням інформації, щодо якої були допущені помилки, з відповідним обґрунтуванням.